Dôsledky papiera na životné prostredie

Papier je materiál, ktorý má všestranné použitie. Stačí sa pozrieť okolo seba a určite nájdeš veľa vecí, ktoré sú úplne alebo čiastočne vyrobené z papiera: kancelársky a katalógový papier, lesklý papier, vreckovky, papierové obaly.

skládka s papierom

Zdroj: Materials Recycling World

S modernou technológiou sa jednorazový papier stal lacnou komoditou, čo viedlo k vysokej spotrebe a nárastu papierového odpadu. Za posledných 40 rokov sa spotreba papiera zvýšila o 400%. To znamená, že papierenský priemysel je jedným z najväčších priemyselných odvetví na svete a má obrovský vplyv na životné prostredie. Predstav si, že používa viac ako 40% všetkých priemyselných drevín, s ktorými sa obchoduje na celom svete. Odhaduje sa, že do roku 2020 papierne vyrobia približne 400 000 000 ton papiera ročne.

MÁME PRE TEBA PDF VERZIU 🙂

NEMÁŠ NA ČÍTANIE DLHÉHO ČLÁNKU TERAZ ČAS ALEBO SI HO RADŠEJ PREČÍTAŠ NA POČÍTAČI, IPADE ČI NA MOBILE? STIAHNI SI VŠETKY ČLÁNKY O EKO HROZBÁCH V PDF SÚBORE.

Výroba a používanie papiera má množstvo nepriaznivých účinkov na životné prostredie, ktoré sú kolektívne známe ako „znečistenie papierom“.

znečistenie papierom

Mnoho nepriaznivých účinkov pochádza z výrobného procesu. Prekvapujúco, niektoré problémy sa týkajú odpadového hospodárstva a recyklácie. Hlavným problémom je ale odlesňovanie, po ktorom nasleduje znečistenie vzduchu, vody, pôdy a globálne otepľovanie.

Celosvetovo, celulózový a papierenský priemysel je 5. najväčším spotrebiteľom energie, čo predstavuje 4% celkovej spotreby energie na celom svete. Celulóza a papier sú 3. najväčším priemyselným znečisťovateľom ovzdušia, vody a pôdy a každý rok je do vzduchu vypustených viac ako 100 miliónov kilogramov toxických látok. Odhaduje sa, že 35% komunálneho tuhého odpadu je papier, a teda je jednou z hlavných zložiek skládok.

odlesňovanie

Je zrejmé, že najväčší dopad má výroba a spotreba papiera na ťažbu lesov. V súčasnosti sa na výrobu papiera používa 35% zo všetkých vyťažených stromov. Väčšina dreva pochádza z lesných porastov, ktoré sú zvyčajne monokultúrne a vyvolávajú riziko pre zánik biodiverzity. Konflikty medzi miestnymi spoločenstvami a celulózovými spoločnosťami z spôsobujú vážne obavy v Brazílii a na Sumatre.

UBLIŽUJEME JEDNÉMU Z NAŠICH NAJLEPŠÍCH PRIATEĽOV

Zaujíma ťa ako? Napísali sme o tom článok.

Ak sa chceš zamyslieť nad rozsahom problému viac, tak si predstav, že každý rok sa v USA vyrúbe viac ako 6,5 milióna stromov a vyrobí 16 miliárd papierových pohárov na kávu, ktoré sa použijú iba raz a následne vytvoria až 120 miliónov kg odpadu.

Celulózo-papierenský priemysel

Zdroj: Greenpeace

Znečistenie vzduchu

Celulózový a papierenský priemysel má významný vplyv na ovzdušie. Vytvárajú oxid dusičitý (NO2), oxid siričitý (SO2) a oxid uhličitý (CO2). Tieto plyny významne prispievajú ku kyslým dažďom a klimatickým zmenám.

MYSLÍŠ SI, ŽE DÝCHAŠ ČERSTVÝ VZDUCH?

Odpoveď na túto otázku nájdeš tu.

Znečistenie vody

Výroba celulózy a papiera vyžaduje obrovské množstvo vody. Celulózový a papierenský priemysel využíva viac vody na výrobu tony produktu ako akýkoľvek iný priemysel. Papierenské fabriky tiež vypúšťajú mnohé znečisťujúce látky do okolitých vôd: tuhé látky, živiny a rozpustné organické látky, alkoholy, chlorečnany a ťažké kovy. To vedie k nebezpečným ekologickým zmenám vo vodách.

ZNEČISTENIE VODY: FAKTY, PRÍČINY A NÁSLEDKY

Chceš vedieť viac? Prečítaj si náš článok.

skleníkové plyny a klimatické zmeny

Neudržateľná výroba dreva negatívne ovplyvňuje klímu v lesoch, ktoré sú znovu monokultúrne vysádzané na rast dreva. Pri tomto procese sa uvoľňuje obrovské množstvo uhlíka. Priemysel využíva fosílne palivá na výrobu a prepravu surovín a zvyšuje tak množstvo skleníkových plynov. Najväčšie využitie energie spotrebujú fabriky na samotný pohon. Navyše, keď sa papier likviduje na skládkach, rozkladá sa a uvoľňuje do ovzdušia metán.

celulóza a odpad

Papierový odpad predstavuje obrovskú časť celosvetového odpadu, okolo 26%. Nebezpečenstvo pochádza aj z toxických farieb a atramentu, ktoré znečisťujú vodu skrz skládky. Pri horení môžu byť karcinogénmi.

Existujú dva hlavné kroky vo výrobe papiera: rozvlákňovanie a bielenie. Rozvlákňovanie vedie k získaniu zmesi celulózových vlákien a vody, ktoré tvoria základ všetkých výrobkov z papiera.

Priemyselný papiérový naviják

Zdroj: CEPI.org

Na spracovanie papierovej buničiny s cieľom získať papier sa používajú rôzne nebezpečné chemikálie. Chlór sa používa na bielenie drevnej buničiny, a to vedie k vysokej produkcii toxických dioxínov. Boli však objavené ďalšie metódy spracovania a chlór je dnes používaný v menšej miere. V súčasnosti sa situácia poklesom používania chlóru zlepšila, ale nevyriešila. Dioxíny sa považujú za karcinogénne a akumulujú sa v našom potravinovom reťazci skrz živočíchy, ktoré žijú v kontaminovaných vodách.

Existuje naozaj dlhý zoznam chemikálií, ktoré sa uvoľňujú do vzduchu a vody z väčšiny papierní. Medzi nimi je síra, oxid uhoľnatý, amoniak, oxid dusíka, ortuť, benzén.

Fakty a čísla

  • Na výrobu 1 tony papiera sa použije 1000 litrov ropy.
  • Jeden papier formátu A4 vyžaduje 5 až 10 litrov vody.
  • 50% odpadu z podnikov je papier.
  • Nie je to len o papieri na písanie. Aj toaletný papier má nepriaznivý vplyv na životné prostredie, hlavne kvôli tomu, že ide o jednorazový papierový výrobok. Na výrobu jednej rolky sa spotrebuje 140 litrov vody. Odhaduje sa, že každý deň spláchneme do záchodu 27 000 stromov.
  • Recyklácia 1 tony papiera ušetrí okolo 2500 litrov ropy, 26 500 litrov vody a 17 stromov.
  • Predpokladalo sa, že spotreba papiera po príchodu elektroniky klesne. Namiesto toho sa ale očakáva, že sa pred rokom 2030 zdvojnásobí.

recyklácia a od-atramentovanie 

Recyklácia sa zvyčajne považuje za najlepšie riešenie pre mnohé materiály, ktoré v súčasnosti znečisťujú náš svet. A to samozrejme aj je.

Pokiaľ ale ide o papier, sama recyklácia sa môže stať zdrojom znečistenia, pretože v priebehu procesu sa musí z papiera odstrániť atrament. Odstráňovanie atramentu z papiera vedie k tvorbe nebezpečného odpadu, čo je približne 22% hmotnosti recyklovaného odpadového papiera. V atramentoch sa nachádzajú prchavé zlúčeniny, ťažké kovy a ropa.

Recyklácia papiera

Zdroj: Good Things Guy

Na druhú stranu, recyklácia papiera má stále veľa výhod z hľadiska životného prostredia. Po prvé, recyklácia papiera je jedným z tých menej komplikovaných postupov v porovnaní s inými druhmi materiálu. Avšak aj keď  je jeho viacnásobná recyklácia možná, podobne ako aj pri iných materiáloch, je aj obmedzená. Každý procesom sa kvalita materiálu znižuje, až pokým papier už nie je možné ďalej recyklovať.

Výrobný proces recyklovaného papiera je nákladnejší a časovo náročnejší než klasická produkcia papiera zo stromov, čo vedie k vyšším cenám pre spotrebiteľov.

Čo môžeš urobiť ty? 

Aj napriek odstráneniu nebezpečného atramentu, recyklácia je stále veľmi dobrou cestou pre spotrebiteľa, ktorá môže ovplyvniť trh s papierom smerom k menšej spotrebe dreva. Nákup recyklovaného papiera povzbudí výrobcov, aby boli šetrnejší k životnému prostrediu.

OSVOJ SI UMENIE RECYKLÁCIE

NÁVOD AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD.

Niektoré spoločnosti na bielenie celulózy nepoužívajú chlór alebo buničinu nebielia vôbec. Podporovať ich znamená podporovať udržateľnú výrobu papiera.

Môžeš používať koncept odmietni – zníž spotrebu – opätovne použi – recykluj. Pri písaní alebo tlači používaj obe strany papiera. Ušetri papier odmietnutím nežiadúcich letákov či katalógov a zvoľ online možnosti. Vyžiadaj od spoločností zasielanie emailových faktúr namiesto papierových.

Týmto prispeješ k zelenšiemu životnému prostrediu a pomôžeš našej planéte.

Zdroje: The World Counts, Ipfs, WWF, Hazardous Waste Experts