Trieď odpad

Osvoj si umenie recyklácie: návod ako správne triediť odpad 4.9/5 (31)

Triedenie odpadu je každodennou disciplínou každého eko hrdinu. Kedysi sme mali veľmi obmedzené informácie o tom ako recyklovať. Donedávna boli naše znalosti tiež celkom obmedzené. Vedeli sme, kam patrí plast a kam papier a sklo. Už sme však nevedeli, čo mám robiť s použitou pomletou kávou alebo zamasteným obalom od pizze. Preto sme dali dokopy zoznam všetkých druhov odpadov, ktoré možno v domácnosti nájsť a popísala spôsoby, ako ich môžeš šetrne zlikvidovať.

Osvoj si umenie recyklácie odpadu

Na úvod ešte v krátkosti popíšeme, aká je situácia na Slovensku.

Ako recyklujeme na Slovensku?

Slovensko je vrámci recyklácie odpadu na chvoste EÚ. Ani sa nedivím. Tiež som o triedení odpadu pred niekoľkými rokmi nič netušila. Našťastie som sa priučila už na vysokej škole a dnes mám triedenie odpadu v malíčku.

Podľa Eurostatu sa situácia na Slovensku síce zlepšuje, ale s najväčšou pravdepodobnosťou nebudeme schopní splniť nariadenie EÚ. Podľa neho by mal byť každý štát schopný vytriediť 50% všetkého odpadu, a to do roku 2020. Kedže sme v roku 2016 zrecyklovali 23% odpadu, máme čo robiť. Desať percent odpadov u nás bolo spálených v spaľovniach a zvyšok skončil na skládke.

V čom sme lepší ako iné štáty Európskej únie je nižšie množstvo vytvoreného odpadu. V priemere na osobu je to 348 kg ročne, zatiaľ čo v EÚ je priemer 482 kg. Priemer dosť kazí napríklad Dánsko, kde vyprodukuje jeden občan 777 kilogramov ročne.

Čo ľudia vyhadzujú do zmiešaného odpadu, ktorý končí na skládkach? Hlavne odpad, ktorý sa dá veľmi jednoducho vytriediť a znovu použiť alebo šetrne zlikvidovať. Obsah koša tvorí bioodpad (45%), papier (13%), plasty (11%), sklo (10%), textil, kovy, anorganický odpad, tetrapaky a nebezpečný odpad. Zmesový odpad, ktorý patrí do čiernej nádoby a ktorý sa už ďalej nedá vytriediť, tvorí asi 4% z celkového reálneho množstva vyhodeného odpadu. To znamená, že 96% našich odpadov, ktorý putuje na skládky alebo do spaľovne, je možné recyklovať.

Rôzne druhy odpadov

Či už si v separovaní nováčik alebo nie, nemusí ti vždy byť jasné, kam aký odpad patrí. Preto sa poďme spolu pozrieť, čo všetko sa dá recyklovať a ako správne triediť rôzne druhy odpadkov:

Ako triediť plasty

Plasty sú najrozšírenejším druhom obalových materiálov. Predstavujú 11 % z celkového množstva komunálnych odpadov. Je to škoda, pretože končia na skládkach, kde sa niektoré druhy nerozložia aj niekoľko storočí a ešte aj zamoria pôdu a vodu chemikáliami (napríklad polyvinylchlorid PVC alebo polystyrén PS). V spaľovniach zase vylučujú toxické látky do ovzdušia.

Existuje niekoľko druhov plastov a nie všetky sú recyklovateľné. Nie všetky vytriedené plasty sa dajú znovu použiť. Je dôležité kontrolovať tieto symboly na plasty obaloch:  recyklačné symboly, recyklácia plastov

Najjednoduchšími plastami na recykláciu sú plasty so symbolom PET(1), HDPE(2) a PP(5). Všetky ostatné sú na recykláciu náročné, a môžu byť recyklačnými spoločnosťami odmietnuté. Môžu skončiť na skládke aj ak ich predtým vytriedime. Avšak nikdy nevieme, či sa tak stane alebo nie, preto je lepšie separovať vždy poctivo všetky. Najlepším prístup by bolo, ak sa úplne vyhneme zakúpením produktov označenými symbolmi 3, 4, 6 a 7.

Ich separáciou môžeme ušetriť primárne zdroje ako ropu a znížiť množstvo odpadov ukladaných na skládky. Na triedenie plastov používame kontajnery žltej farby.

Pred vhodením do kontajnera zmenši objem PET fľaší ich stlačením, pomôžeš tým efektívnejšie využívať kapacitu kontajnerov a znížiš náklady na zvoz odpadu.

Správna recyklácia plastov

Triedenie plastov, ako ich správne separovať?

Recyklácia plastov je v súčasnosti najefektívnejším spôsobom ako zaobchádzať s plastami, ale bohužiaľ nie je najjednoduchším spôsobom ich likvidácie. Pokiaľ sa totiž zrecykluje PET fľaša, plast je podrvený na vločky a opäť spracovaný do vlákna, čím sa znižuje kvalita materiálu. Je veľmi pravdepodobné, že z recyklátu už nikdy nebude nová PET fľaša. Skôr sa použije na výrobu umelej stoličky alebo ako polyester do oblečenia.

Takže aký je najlepší spôsob ako sa vysporiadať s týmto problémom? Úplné predchádzanie ich spotreby. Našťastie sa o to Európska únia začína zaujímať a v najbližších rokoch môžeme očakávať niekoľko zásadných zákonov týkajúcich sa redukcie výroby a používania plastov. Jupí 🙂

»»» Viac o bioplastoch: Existujú 3 druhy bioplastov. Ako ich rozoznať?

Filozofii nepoužívania plastov sa venuje najmä zero waste životný štýl, ktorý je aplikovateľný aj na akýkoľvek iný druhy odpadu. Aby sme však neboli príliš hipisácky, pretože vieme, že život bez odpadu je naozaj veľkou výzvou, stačí zmeniť iba pár návykov pri používaní plastov a spotreba pôjde rapídne dole. Viac tipov si môžeš prečítať v sekcii Zero waste, kde sa tomu venujeme viac alebo v článku o recyklácii plastov, jej výhodách a úskaliach.

Ako triediť papier

recyklačné symboly, recyklácia papiera

Papier tvorí až 13% zmesového odpadu, pričom je veľmi dobre recyklovateľný. Tak ako v prípade ostatných materiálov, jeho recyklačný cyklus má limity a je možné ho recyklovať maximálne sedemkrát. Jeho recykláciou šetríme lesy, energiu a znižujeme množstvo chemických látok vypúšťaných do ovzdušia pri jeho výrobe.

Na separáciu papiera sa používajú kontajnery modrej farby.

Správna recyklácia papiera

Recyklácia papiera, ako ho správne triediť?

Ako triediť sklo

recyklačné symboly, recyklácia skla

Sklo je materiál vyrobený zo sklárskeho piesku. Jeho výhodou je neobmedzený počet cyklov recyklácie. Sklenené črepy vo výrobe skla nahrádzajú ¼ sklárskeho piesku. Zo starej fľaše by sa teoreticky dala vyrobiť nová s rovnakou kvalitou. Z číreho skla je možné vyrobiť farebné, naopak sa to už ale nedá. Separujú sa teda všetky druhy skla, ale vyrába sa z nich iba sklo farebné. V niektorých krajinách sa kvôli tomu uplatňuje oddelený zber číreho a farebného skla.

Na triedenie skla slúžia kontajnery zelenej farby.

Správna recyklácia skla

Recyklácia skla, ako ho správne triediť?

Ako triediť kovy

Medzi kovy patrí hliník a železo, z ktorých sa vyrábajú konzervy, plechovky či alobal. Pred vhodením do kontajnera plechovky stlač, čím zmenšíš objem plechoviek a pomôžeš efektívnejšiemu využívať kapacitu kontajnerov.

recyklačné symboly, recyklácia kovov

Pri triedení pozor. Každé mesto má iný spôsob zberu odpadov. Niektoré používajú samostatné kontajnery červenej farby. Niektoré zbierajú kovy spoločne s plastom v žltých kontajneroch. Skontroluj podmienky zberu na stránkach tvojej obce.

Správna recyklácia kovov

Recyklácia kovov, ako ich správne triediť?

Ako triediť nápojové kartóny

Nápojové kartóny sa používajú najmä na balenie mlieka, džúsov, pretlakov, smotany a mnohých ďalších potravín. Najznámejším druhom je TetraPak alebo PurePak. Spadajú do kategórie viacvrstvových kombinovaných obalov, tzv. VKM. Na ich obale môžeš zvyčajne vidieť recyklačný znak C/PAP. Ich recyklácia je zložitá, pretože sa skladá z viacerých materiálov.

C/PAP sa zvyčajne zbiera spolu s plastmi v žltých kontajneroch. Avšak opäť závisí od samosprávy a obce, kde sa zber môže líšiť. Preto si pre istotu podmienky over na stránkach obce.

Elektroodpad a batérie

Medzi elektroodpad patria počítače, mobily, televízory, monitory, chladničky, vysávače, žiarivky, batérie a podobne. Do kontajnerov na komunálny odpad určite nepatria. Ide o nebezpečný odpad obsahujúci chemické toxické látky a ťažké kovy, ktoré na skládkach unikajú do životného prostredia. Tieto látky poškodzujú zdravie aj pri malej koncentrácii.

Elektrické zariadenia môžeš odovzdať pri kúpe nového elektrospotrebiča v predajni. Každý predajca je povinný odobrať starý spotrebič. Starý aj nový spotrebič musí byť rovnakého typu a nesmie byť rozobraný. Teda napríklad, pri kúpe nového vysávača predajca prevezme tvoj starý vysávač zadarmo.

Ďalej ich môžeš odniesť na akýkoľvek zberný dvor alebo počas bezplatného mobilného zberu nebezpečných odpadov. Tie musí zo zákona bezplatne zabezpečovať každá obec minimálne dvakrát do roka.

Podobne je to s batériami, ktoré sú povinní prevziať všetci predajcovia, ktorí batérie predávajú. Zvyčajne majú pre tento účel vyhradené krabice v okolí pokladní.

Oleje

Oleje nie sú dominantou v našich domácnostiach, ale môžu mať zásadný vplyv na životné prostredie. Majú schopnosť znečistiť veľké množstvo vody. Jeden liter kuchynského oleja dokáže znehodnotiť až 1 milión litrov vody. Jeden liter motorového oleja až 5 miliónov litrov vody.

Preto oleje nevylievaj do prostredia, ale ani do komunálneho odpadu či do výlevky. Namiesto toho ich odovzdaj v zbernom dvore v tvojej obci alebo počas mobilného zberu, ktorý zo zákona musí každá obec bezplatne zabezpečovať minimálne dvakrát do roka. Prípadne sa dajú oleje odovzdať aj na vybraných čerpacích staniciach. Napríklad Slovnaft ti prepálený alebo motorový olej vezme až na 171 pumpách po celom Slovensku.

Z takýchto odpadových olejov sa používa napríklad bionafta, čím sa šetrí ropa, znižuje sa tvorba skleníkových plynov a bráni sa devastácii planéty ťažbou.

Bioodpad

Biologicky rozložiteľný odpad tvorí až 45% našich kontajnerov, do ktorých by sme mali vkladať iba odpad, ktorý už nie je možné vyseparovať alebo skompostovať. Pokiaľ sa bioodpad nevytriedi, je spálený v spaľovni alebo putuje na skládku, kde sa podieľa sa na vzniku skládkových plynov, ktorých hlavnou zložkou je metán.

Patria sem zvyšky ovocia a zeleniny, kvety, lístie, tráva, seno a drevo. Už tam ale nepatria zvyšky jedla, kosti, atď. Na separovanie bioodpadu slúžia kontajnery hnedej farby. Viac sa dozvieš o tejto téme v článku Ako neznehodnotiť biologický odpad.

Okrem triedenia ale môžeš kuchynský odpad aj kompostovať. Je už len na tebe, čo ti vyhovuje a na čo máš v domácnosti lepšie podmienky. Ako správne kompostovať sa dozviete tu.

Zo zozbieraného bioodpadu mestá dokážu vyrábať napríklad bioplyn.

Pneumatiky

Ani staré pneumatiky nepatria na skládku. Odovzdať ich môžeš v akejkoľvek predajne, ktorá pneumatiky ponúka. Zobrať by ich mali aj v pneuservise. Ich odobranie sa neviaže na kúpu nových pneumatík. Zoberú ti ich aj na zbernom dvore.

Textil

Recyklácia textilu je náročná, aj technologicky aj finančne. Iba časť sa zrecykluje a zostatok putuje do sekáčov, alebo sú textílie prípadne predané priemyslom, kde sa použijú na čistenie. Malá časť môže putovať na charitu. Viac o tom, čo sa s použitým textilom deje po tom, ako ho vytriediš si môžeš prečítať v našom článku Je recyklácia naozaj efektívna?

V našich mestách môžeš staré oblečenie, topánky aj akékoľvek iné textílie vhodiť do bielych kontajnerov. Oblečenie ale môžeš aj predať na internete alebo darovať známym.

via GIPHY

V domácnosti môžeš nájsť mnoho ďalšieho odpadu, s ktorými si nemusíš byť vždy istý kam patrí. Poďme si v rýchlosti povedať viac.

Bločky od nákupu – ide o mastený papier a nie je možné ho znovu recyklovať. Patria do zmiešaného odpadu.

Lieky – Sú to chemikálie a na skládku nepatria. Všetky nepoužité lieky môžeš vrátiť v lekárni.

Toner do tlačiarne – Ide o nebezpečný odpad, takže na zberný dvor.

Chémia, farby, rozpúšťadlá, lepidlá – Patria na zberný dvor.

Použité papierové vreckovky a utierky – Už boli znečistené, takže ich nemožno recyklovať. Patria do zmesového odpadu alebo do kompostu.

Kelímok na kávu – viečko je plast, samotný kelímok sa ale nedá recyklovať, pretože je zmesou papiera a plastu.

Rolky od WC papiera, obaly na vajíčka – Patria do zmesového odpadu, keďže sú vyrobené z viackrát recyklovaného papiera a už nie je možné ich opäť recyklovať. Alebo na kompost

Krabica od pizze – Pokiaľ je papier silne znečistený mastnotou, patrí do zmesového odpadu alebo do kompostu.

Termoobal na jedlo – Ak nie je zamastený alebo ho umyješ, môžeš ho vložiť do žltého kontajneru na plast. Je ale vyrobený z polystyrénu, ktorý nie je vždy recyklovateľný. Okrem toho tento typ plastu nie je ani zdraviu bezpečný. Pokiaľ môžeš, úplne sa im vyhni. Napríklad nosením vlastného boxu na jedlo.

Polystyrén – Napríklad výplň krabice s novou elektronikou. Patrí do žltého kontajneru na plast (malé množstvo) alebo na zberný dvor.

Dúfame, že ti tieto pokyny poskytli hlbšie vedomosti o tejto pestrofarebnej téme a myslíme si, že prostredníctvom tohto (a všetkých ostatných článkov v tejto kategórii) budeš môcť zvládnuť likvidáciu odpadu najlepším možným spôsobom.

Ak máš nejaké zaujímavé informácie z prostredia triedenia odpadu, podeľ sa o ne s nami v komentároch. Ak naopak potrebuješ s niečím konkrétnym poradiť, spýtaj sa.

Páčil sa ti článok?

Pridaj komentár