Znečistenie pôdy: Hrozba pre zem, na ktorej žijeme

Pôda pokrýva len okolo 30% našej planéty a žije na nej viac ako 7 miliárd ľudí. Až 85% našich zdrojov energie, tj. fosílne palivá, pochádza z pôdy.

Je to miesto, ktoré využívame pre pestovanie našich potravín, napriek tomu máme obvykle tendenciu sústrediť našu pozornosť skôr na znečistenie vody a ovzdušia. Robíme to preto, lebo znečistenie vody a vzduchu môžeme vidieť vlastnými očami lepšie ako znečistenie pôdy. Je to ale správne?

V tomto článku sa pokúsime poukázať na to, že naša zem je, žiaľ, silne znečistená.

Znečistenie pody - príčiny

Zdroj: online.unity.edu

Naša pôda

Pôda je komplexný rastúci biotop, ktorý má schopnosť byť produktívny, ak sa oň dobre staráme. Je to zmes rôznych zložiek: štrk, piesok, hlina a úlomky hornín a minerálov. Spomedzi týchto  zložiek predstavuje väčšie riziko kontaminácie najmä priepustný štrk a piesok. Ďalšou, dnes už neodmysliteľnou zložkou pôdy sú rôzne druhy nečistôt. Hromady vyhodených odpadkov môžeme vidieť na zemi, v riekach,  rybníkoch, a to ani nehovoríme o nelegálnom skládkovaní bez akejkoľvek regulácie.

Skok do minulosti

Nová technológia priniesla našim krajinám dobré a menej dobré veci. Na jednej strane až do polovice 20. storočia bol tuhý odpad zvyčajne umiestnený na otvorených skládkach, kontaminovali pôdu a mali nepriaznivý vplyv na životné prostredie a nakoniec aj na naše zdravie. Ľudia zanechávali odpad na uliciach, na okraji ciest a na vzdialených miestach, kde začali rásť hromady odpadu šíriacich choroby.

Na druhú stranu, pred dvadsiatym storočím bola väčšina materiálov, ktoré sme používali výlučne prírodná.  Keď ich aj niekto vyhodil, vzniknutý odpad bol biologicky odbúrateľný a neškodný.

Nedávny vývoj chemických materiálov (napríklad plastov) vytvoril ťažšiu hádanku, ako vyriešiť likvidáciu odpadu a jeho konečný vplyv na znečistenie pôdy. Táto hádanka nie je vyriešená dodnes.

Znečistenie pôdy

Znečistenie pôdy vzniká umiestnením kvapalného alebo tuhého odpadu na zemi alebo v podzemí. Tento odpad spätne znečisťuje pôdu a podzemnú vodu a vedie k ďalším zmenám v pôde (napr. k erózii). Ide o degradáciu pôdy ľudskými aktivitami, ktorá prichádza predovšetkým s rastúcou urbanizáciou a industrializáciou. Od začiatku našej modernej histórie sme upravili  a zmenili až 50% všetkej pôdy na Zemi.

Skládka je jedným z príčin znečistenia pôdy

Zdroj: Zeljkosantrac

Aby sme získali predstavu o tom, aká zásadná táto zmena je, musíme pochopiť jednu vec. Trvá asi 500 rokov, kým sa prirodzene vyprodukuje 2,5 cm pôdy v ideálnych podmienkach bez ekologických zmien.

Znečistená pôda je veľkou hrozbou pre nás aj pre životné prostredie.

Aké sú príčiny znečistenia zeme?

Odlesňovanie

Každú sekundu sa v amazonskom dažďovom pralese v Brazílii vyrúbe oblasť o veľkosti futbalového ihriska, dôvodmi sú výroba dreva a poľnohospodárstvo. Výrub stromov a vypaľovanie pôdy nielenže zabíja voľne žijúce živočíchy, ale aj nezvratne ovplyvňuje pôdu. To ju robí zraniteľnou voči erózii, pretože zanecháva rastliny neplodné a bez koreňov, ktoré by ich udržiavali na svojom mieste. 

UBLIŽujeme JEDNÉMU Z NAŠICH NAJLEPŠÍCH PRIATEĽOV

Si zvedavý/á ako? Zisti viac v našom článku.

Poľnohospodárstvo

Naša populácia neustále rastie a tým aj náš dopyt po potravinách. Lesy a lúky sú preto premieňané na poľnohospodársku pôdu. Zatiaľ čo prirodzená vegetácia má hlboké korene, kultivované rastliny ako bavlna, káva, pšenica, sójové bôby hlboké korene nemajú a vedú k erózii pôdy a záplavám. Okrem toho sa za účelom dosiahnutia čo najvyššej úrovne pestovania používajú vysoko toxické hnojivá, pesticídy, fungicídy, herbicídy a insekticídy.

Tieto postreky sa ďalej vsiaknu cez korene rastlín a cez uhynutý hmyz do pôdy, čím ju kontaminuje. Takýmto spôsobom môže byť pôda znečistená až 1000 km od zdroja. Postreky sa teda šíria ďalej a kontaminujú aj podzemné vody. Mestá musia tieto toxické látky odstraňovať z vody v čističkách vôd, čo ich stojí nemalé peniaze. Podrobnejšie informácie o účinkoch hnojív nájdeš v článku o znečistení vody.

Používanie fertilizérov a pesticídov v poľnohospodárstve

Zdroj: Ilfede - dreamstime.com

Priemysel

Priemysel má na životné prostredie rozhodujúci dopad. V rozvinutých krajinách sú síce emisie a skládky regulované, priemysel ale často uvoľňuje do pôdy alebo atmosféry toxický či materiálový odpad. Rádioaktívne látky, najnebezpečnejší druh odpadu, musia byť veľmi starostlivo skladované v podzemí.

Naopak, mnohé rozvojové krajiny nemajú (alebo len málo) právne predpisy o emisiách či skládkach. Účinky priemyselného odpadu na pôdu sú tak škodlivé a vyvolávajú negatívne zmeny vo svojom mikrobiologickom a minerálnom zložení.

Ťažba

Bane prispievajú k erózii odstraňovaním pôdy. Približne 40% všetkých svetových baní tvoria povrchové bane. To znamená, že úrodná pôda je kvôli získavaniu minerálov buď osekávaná alebo vypaľovaná. Ostatné tradičné bane sú vybudované výkopom zeminy a vytváraním dlhých tunelov. Po tom, čo baníci ťažobné práce pod zemou dokončia, opustené bane sa časom samovoľne rútia.

Ak sa rozhodne o ukončení ťažobného projektu, v rozvinutých krajinách je vyžadovaná rekultivácia pôdy. Ale napríklad v Číne sa rekultivuje iba 12% pôdy, pretože pôda je tak degradovaná, že často nedokáže podporiť novozaložený porast.

Ďalšími negatívnym dôsledkom, ktoré ťažba prináša, je požiar uhlia. Podzemné uhoľné požiare môžu po stáročia horieť a vytvárať toxické plyny a popol. Okrem toho sa na ťažbu minerálov používajú ďalšie chemické a elektrické procesy, ktoré tiež prispievajú k degradácii pôdy. Povrchové bane

Zdroj: Stephen Codrington

Skládky a odpad

Skládky sú v súlade s predpismi a sú bežným spôsobom na likvidáciu nerecyklovateľného a komunálneho odpadu v rozvinutých krajinách. Majú ale tendenciu byť preplnené a konštrukcia, z ktorej je skládka vyrobená, sa môže časom zrútiť. To vedie k úniku toxických kvapalných a plynných odpadov, ktoré kontaminujú pôdu. Napriek tomu stále prispievame k poškodzovaniu pôdy vyhadzovaním odpadkov, a to najmä v prípade oleja, farieb a iných nebezpečných odpadov z domácností, ktoré by sme namiesto toho mali vhodne recyklovať

Urbanizácia

Rozšírovanie miest v dôsledku zvyšujúceho sa počtu obyvateľov vedie k ďalšiemu využívaniu pôdy kvôli dopytu po bývaní, potravinách, vode a po likvidácii komunálneho odpadu. Predstav si, že rozloha pôdy potrebná na nasýtenie obyvateľov Londýna a na opätovné absorbovanie ich emisií CO2 je 125-krát väčšia ako rozloha samotného mesta.

V skutočnosti bývame asi iba na 3% celkového povrchu planéty, ale potrebujeme až tretinu celkovej plochy Zeme pre poľnohospodárstvo.

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že poškodzovanie pôdy vedie k ohrozeniu života. Ak sa stane pôda neúrodnou, život ľudí a zvierat sa stane kritickým.

Infografika - znečistenie pôdy a zeme

Aké sú dôsledky toho všetkého?

Následky znečistenia pôdy sú rôzne:

  • Znehodnotenie podzemných vôd: kontaminanty z fariem, priemyselných oblastí a skládok končia v podzemnej vode.

ZNEČISTENIE VODY: vlna nebezpečenstva

CHCEŠ VEDIEŤ VIAC? PREČÍTAJ SI VIAC V NAŠOM ČLÁNKU.

  • Strata ornice: používanie hnojív a pesticídov mení zloženie ornice. Stáva sa náchylnejšiou na eróziu, na zníženú plodnosť a produktivitu.
  • Enviromentálny dopad: v dôsledku odlesňovania a erózie sa zvieratá presúvajú inam s cieľom nájsť nový domov a výživu. To môže byť pre mnoho druhov nebezpečné a spolu s tým rastie riziko ich vyhynutia. Strata stromov ovplyvňuje dažďový cyklus, čo vedie k nepravidelným dažďom, záplavám, nesezónnym zmenám počasia a globálnemu otepľovaniu.
  • Klimatické zmeny a vznik požiarov: s rizikom straty ekosystémov so znečistenou pôdou sú ovplyvnené klimatické modely. Znečisťujúce látky v pôde a všetko ostatné čo sme doteraz popísali, vytvárajú suché podmienky a dokonalé prostredie pre požiare, ktoré na znečistenej pôde môžu rýchlo rásť oveľa rýchlejšie.

Verejný nepriateľ č.1: Globálne otepľovanie

ZAUJÍMAJÚ ŤA DETAILY? ZISTI VIAC.

  • Na nás ľudí: my tiež musíme čeliť priamym účinkom znečistenia pôdy, ktoré vplývajú na kvalitu nášho života a zdravia. Toxické chemikálie sa môžu dostať do nášho tela prostredníctvom potravín pestovaných v znečistenej pôde. Zvyšuje sa tak riziko vzniku vrodených chorôb u detí, ochorenia kože a dýchacích ciest. Veľký problém vzniká vtedy, keď sa kontaminovaná pôda vráti späť do užívania, a to buď ako stavebná alebo poľnohospodárska pôda. Navyše kontaminovaná voda pochádzajúca zo skládok alebo baní môže znečistiť krajinu na veľkú diaľku.

Tak ako to vyriešime?

Dobrý prístup k riešeniu problému predstavujú skládky, starostlivo naplánované a navrhnuté s cieľom kontrolovať presakovanie výluhu a metánu do pôdy. Výluh sa musí zozbierať dierovanými potrubiami na dne skládky a čerpať do čistiarne. Metán sa musí zhromažďovať a bezpečne odvzdušňovať do atmosféry alebo využiť ako bioplyn.

Pomôcť nám môže zavádzanie nových technológií. Napríklad plazmové splyňovanie môže previesť starý odpad na plyn bohatý na energiu a relatívne bezpečný pevný odpad, ktorý sa môže použiť ako stavebný materiál. Bioremediácia používa mikróby na konzumáciu a trávenie odpadu a premenu na bezpečnejšie výrobky. Fytoremediácia využíva rastliny na neutralizáciu pôdneho znečistenia.

Dezertifikácia pôdy

Zdroj: Tim Glass - Adobestock

Náš vplyv na životné prostredie sa však nedá riešiť iba skládkami a technologickým pokrokom. V boji proti znečisteniu pôdy môžeme použiť niekoľko rôznych prístupov:

Udržiavanie pôdy zdravou

Pomocou udržateľných postupov pri konzervácii pôdy dokážeme prírodné zdroje, pôdu a rastliny ochrániť pred degradáciou. Príkladom môžu byť stromy v lesoch. Ak ich necháme prirodzene zomrieť a rozložiť, poskytnú pôde živiny, ktoré ju zachovajú plodnou. Biologická rozmanitosť na okraji poľnohospodárskej pôdy podporí prirodzenú rovnováhu života a urobí by krajinu produktívnejšou. Ak sa chceme vyhnúť vyčerpávaniu pôdy, musíme zabrániť aj nadmernej sadbe.

čo môže spraviť jednotlivec?

Znečistenie pôdy je tak komplexnou témou, že neexistujú "zaručené tipy", ako môžeme pomôcť. Každý malý krok smerom k zníženiu vlastnej spotreby, opätovnému používaniu vecí a triedenie odpadu pomôže.

Skús znížiť používanie biologicky nerozložiteľných materiálov, akými sú napríklad plasty, ktoré by skončili na skládkach. Recyklácia plastov má totiž svoje úskalia. Uprednostni biologicky rozložiteľné výrobky, ktoré môžu ísť do kompostu. Všeobecne platí, že čím menej spotrebuješ, tým menej odpadu vytvoríš.

OSVOJ SI UMENIE RECYKLÁCIE

NÁVOD AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD

Si záhradkár/ka? Ekologickým záhradníctvom môžeš znížiť používanie pesticídov a insekticídov. Nie si? Stále môžeš pomôcť nákupom bio potravín či znížením spotreby hovädzieho mäsa. Ovplyvníš tak znečistenie pôdy znížením potreby kŕmenia zvierat a užívania menších plôch pôdy na pastvu.

Pár myšlienok na záver

Žijeme na Zemi, a teda by malo byť v našom najlepšom záujme, aby sme sa o ňu starali. Účinky znečistenia pôdy sú niekedy podceňované, pretože sú výsledkom dlhodobých procesov, ale stále majú veľký vplyv na životné prostredie a náš život. Našťastie je možné negatívne výsledky znečistenia pôdy výrazne znížiť, ak budeme spolupracovať. Pokiaľ si uvedomíme, že naša planéta je obmedzeným a vzácnym zdrojom života, budeme mať väčšiu nádej na lepšiu budúcnosť, v ktorej si budeme viac ceniť naše životné prostredie a menej ničiť krajinu.

A ak chceš vedieť viac o miestnom stave našej pôdy, môžeš si pozrieť túto reportáž z Českej republiky od A dosť!

Zdroje: Britannica, Conservation institute, Conserve energy future, New world encyclopedia, Explain that stuff, Greentumble